Stop cyberprzemocy wobec kobiet

Stop cyberprzemocy wobec kobiet!

Cyberprzemoc wobec kobiet to niewłaściwe wykorzystywanie nowoczesnych technologii i urządzeń przez sprawców, którzy kontrolują, poniżają lub monitorują swoje ofiary. Zjawisko to często towarzyszy innym formom przemocy, takim jak przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna. Jak wskazują międzynarodowe badania przeprowadzone przez UN Women,  kobiety są 27 razy bardziej narażone na cyberprzemoc niż mężczyźni, a aż 73% kobiet na świecie doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy w internecie. 

Cyberprzemoc w relacjach partnerskich może przybierać różne formy, takie jak stalking online, rozpowszechnianie intymnych treści bez zgody czy groźby internetowe, prowadząc do poważnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych dla osób doświadczających tego rodzaju przemocy.

Najbardziej niepokojącym aspektem cyberprzemocy jest jej częste niezauważanie, a nawet ignorowanie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak powszechne i jak różnorodne mogą być formy przemocy wobec kobiet w świecie wirtualnym. Ponadto, anonimowość internetu często sprawia, że sprawcy unikają odpowiedzialności za swoje czyny, co utrudnia ściganie i wymierzenie sprawiedliwości.

Problem leży także w słabościach systemu ochrony kobiet przed przemocą technologiczną. Dlatego inicjujemy petycję mającą na celu poprawę uregulowań prawnych dotyczących cyberprzemocy. Obecny brak przepisów kompleksowo regulujących przestępstwa związane z cyberprzemocą utrudnia ściganie sprawców i zapewnienie skutecznej ochrony poszkodowanym. Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie stworzenia skutecznej ochrony przed przemocą technologiczną w związkach.

Petycja w sprawie stworzenia skutecznej ochrony przed przemocą technologiczną w związkach

Jako obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie działań w celu stworzenia uregulowań prawnych mających na celu skuteczną ochronę przed cyberprzemocą/przemocą technologiczną, z uwzględnieniem jej występowania w związkach.

Przemoc technologiczna, znana również jako cyberprzemoc, stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i godności wielu osób, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Polega ona na wykorzystaniu internetu lub innych środków komunikacji elektronicznej na odległość, aby spowodować u innej osoby cierpienie, krzywdę czy szkodę dla zdrowia psychicznego, fizycznego, seksualnego czy ekonomicznego.

Według międzynarodowych badań organizacji UN Women, kobiety i dziewczynki są 27 razy bardziej narażone na cyberprzemoc niż mężczyźni, a aż 73% kobiet na świecie doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy w internecie.

Fundacja Czas Kobiet, zajmująca się wsparciem dla kobiet doświadczających przemocy, zgłasza, że co druga jej klientka boryka się z problemem cyberprzemocy obok przemocy domowej. Ten rodzaj przemocy ma bardzo negatywny wpływ na stan i zdrowie psychiczne kobiet, a także zaburza harmonijny rozwój psychoseksualny.

Obecnie przemoc technologiczna nie jest w należyty sposób uregulowana w polskim prawie. Osoba doświadczająca cyberprzemocy często nie może powołać się na konkretne przestępstwo zdefiniowane w Kodeksie karnym, co utrudnia jej uzyskanie skutecznej ochrony. Brak jednego kompleksowego przestępstwa związanego z cyberprzemocą sprawia, że organy ścigania nie są odpowiednio przygotowane do efektywnego prowadzenia śledztw w takich sprawach, co często skutkuje umorzeniem dochodzeń.

W związku z powyższym apelujemy o podjęcie następujących działań:

 1. Stworzenie kompleksowych uregulowań prawnych w Kodeksie karnym dotyczących cyberprzemocy, w tym wprowadzenie definicji prawnej cyberprzemocy, która obejmuje wykorzystywanie systemów komputerowych i środków komunikacji elektronicznej na odległość do stosowania przemocy wobec osób fizycznych, powodując krzywdę lub szkodę dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, ekonomicznego.
 2. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technologicznego, finansowego i organizacyjnego organów ścigania w celu efektywnego prowadzenia śledztw w przypadkach cyberprzemocy, w tym identyfikacji sprawców korzystających z fałszywych kont w mediach społecznościowych lub VPN.
 3.   Zapewnienie przez państwo obowiązkowych szkoleń dla Policji, Prokuratorów i Sędziów w zakresie świadomości przeciwdziałania cybeprzemocy w związkach.
 4. Podjęcie działań edukacyjnych i prewencyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat cyberprzemocy oraz dostępnych środków wsparcia dla poszkodowanych.

Jako obywatelki i obywatele dążymy do stworzenia bezpiecznego i sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy mogą czuć się chronieni przed wszelkimi formami przemocy, w tym przemocą technologiczną. Dlatego apelujemy o podjęcie konkretnych kroków w celu skutecznej ochrony przed cyberprzemocą.

PODPISZ PETYCJĘ

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zgadzasz się, aby Fundacja Czas Kobiet została administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych. Chcemy Cię informować o sile Twojego działania oraz sytuacji praw kobiet w Polsce.

 • Zebranych podpisów: 504
 • Nasz cel: 5000

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zgadzasz się, aby Fundacja Czas Kobiet została administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

download

Pobierz cyberprzemocometr

  Kampanię wspierają

  Działania edukacyjne w ramach kampanii wspierają

  Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR