Apel do Władz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Fundacja Czas Kobiet w Poznaniu otrzymała zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dotyczące molestowania seksualnego i niewłaściwych zachowań wykładowców wobec studentek. Wspierając byłe studentki, które zdecydowały się przerwać milczenie, aktywnie działamy na rzecz zmiany sytuacji na uczelni. Apelujemy do władz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu o podjęcie natychmiastowych kroków w celu realizacji poniższych postulatów.

Jeśli popierasz nasz apel, złóż podpis i działaj razem z nami!

Szanowny Pan Rektor UAP
prof. dr hab. Wojciech Hora
Szanowny Pan Rektor Elekt UAP
prof. dr hab. Maciej Kurak
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A
61–745 Poznań

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań mających na celu wprowadzenie strukturalnych i prawnych zmian na uczelni, które wyeliminują ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Dotychczasowe działania, w tym wprowadzenie kilku zapisów etycznych, nie były wystarczające, aby zapobiec niewłaściwym zachowaniom kadry.

Proponowane Działania

  1. Kodeks Etyki: Wprowadzenie jasnych i szczegółowych zapisów dotyczących niedopuszczalnych zachowań w sferze seksualności, wzorem Kodeksu Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zależy nam na pełnym zapewnieniu anonimowości osób zgłaszających.
  2. Obowiązkowe szkolenia: Ustanowienie obowiązkowych szkoleń z zakresu zasad komunikacji oraz relacji dla wszystkich pracowniczek/ków i osób studenckich.
  3. Bezpieczna ankietyzacja: Wprowadzenie systemu bezpiecznej ankietyzacji poprzez platformy e-learningowe oraz przeprowadzanie wywiadów z losowo wybranymi studentkami i studentami ze wszystkich kierunków.
  4. Regularne spotkania: Organizowanie spotkań opiekunów ze starostami oraz hospitacji w celu bieżącego monitorowania sytuacji.
  5. Reforma mechanizmu wyłaniania Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania: Mechanizm wyłaniania Pełnomocnika/Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania wymaga weryfikacji. Osoba ta powinna mieć zapewnioną całkowitą niezawisłość, niezależność oraz realny wpływ na kadrę uniwersytetu. Z tych powodów osoba ta powininna cieszyć się zaufaniem osób studenckich i być wybierana kadencyjnie, najlepiej spoza osób bezpośrednio związanych z ASP, z udziałem studentek i studentów.

Nasze Cele

Fundacja Czas Kobiet będzie kontynuować swoje działania na rzecz poprawy sytuacji na polskich uczelniach, dążąc do wprowadzenia trwałych zmian zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i społecznym. Wierzymy, że dzięki współpracy z uczelniami, studentami, pracownikami naukowymi oraz szeroką społecznością możliwe jest stworzenie bezpiecznego i równego środowiska akademickiego dla wszystkich.

Apelujemy do władz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu o podjęcie natychmiastowych kroków w celu realizacji powyższych postulatów. Działania te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i godność wszystkich osób w społeczności akademickiej oraz odbudować zaufanie do uczelni.

 

PODPISZ PETYCJĘ

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zgadzasz się, aby Fundacja Czas Kobiet została administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych. Chcemy Cię informować o sile Twojego działania oraz sytuacji praw kobiet w Polsce.

  • Zebranych podpisów: 272
  • Nasz cel: 1000

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zgadzasz się, aby Fundacja Czas Kobiet została administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

Kampanię wspierają

Działania edukacyjne w ramach kampanii wspierają

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR