Galeria Czas Praw Kobiet i Wielkopolska


Projekt „Galeria Czas Praw Kobiet i Wielkopolska” sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, był cyklem wydarzeń artystycznych i kulturalnych, głównie przy udziale przedstawicieli środowiska kultury poznańskiej. Prezentowane były w Galerii CPK w Poznaniu i skierowane do mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski, w tym klientek Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet, które po konsultacjach wsparciowych miały możliwość uczestnictwa w tych wydarzeniach. Te wydarzenia były kontynuacją działalności artystycznej Galerii CPK w Poznaniu, koncentrującej się na organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Poprzez artystyczny przekaz chciałyśmy przybliżyć naszą działalność wspierającą kobiety oraz zapoznać społeczeństwo Wielkopolski z misją Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet, jaką jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Zauważyłyśmy, że kobiety potrzebują wsparcia nie tylko w obszarze specjalistycznym (psychologicznym, prawnym), ale także w tworzeniu możliwości oderwania się od niekomfortowej rzeczywistości. Poprzez kontakt z artystkami i ich twórczością chciałyśmy inspirować, wspierać i dawać nadzieję. Uczestniczki i odbiorczynie naszego projektu mogły zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat środowiska artystycznego w Poznaniu oraz, poprzez integrację przez sztukę i kulturę, zdobywać nowe doświadczenia i motywacje. Dążyłyśmy do wpływania na kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski w kulturze i życiu społecznym. Nasze działania miały także na celu budowanie postawy obywatelskiej, przełamywanie barier oraz wyrównywanie szans. Ponadto projekt umożliwił wartościowe i kreatywne spędzanie czasu osobom, które ze względu na miejsce zamieszkania lub/i ograniczone zasoby finansowe miały ograniczone możliwości dostępu do dóbr kultury. Przyczynił się do budowania wspólnoty, która łączyła się poprzez inicjowane działania wokół kultury i sztuki: potrzebę twórczego spędzania czasu, samorozwoju, tworzenia i zacieśniania więzi między ludźmi; potrzebę tworzenia wartościowej oferty kulturalnej dla mieszkanek Wielkopolski; potrzebę wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR