Projekty zrealizowane dzięki środkom budżetowym „Miasta Poznania” w 2023 r.


  1.  Zwiększenie dostępności oferty pomocy dla kobiet w sytuacjach kryzysu i zagrożenia  łamania ich praw
  2. Organizacja wsparcia psychologicznego dla Uchodźczyń z Ukrainy
  3.  Przeciw przemocy, cz. 1
  4.  Masz prawo
  5.  Kontynuacja organizacji wsparcia psychologicznego dla Uchodźczyń z Ukrainy
  6.  Budowanie aktywnej postawy dorosłych kobiet w społeczeństwie
  7.  Galeria CPK w Poznaniu 2023
  8.  Kontynuacja Galeria CPK

Efekty działań w ramach tych projektów:

– 1172 konsultacji pierwszego kontaktu, psychologicznych, prawnych

– 3 cykle grupy wsparcia

– 3 cykle superwizji

– 64 warsztatów

– 2 webinary

– 1 konferencja podczas tegorocznego kongresu kobiet

W ramach projektów Galeria zrealizowaliśmy:

– 7 wystaw

– 1 koncert

– 1 happening

– 1 spotkanie autorskie

PROJEKT: Zwiększenie dostępności oferty pomocy dla kobiet w sytuacjach kryzysu i zagrożenia  łamania ich praw

Celem projektu było zwiększenie dostępności i różnorodności kompleksowej pomocy specjalistycznej, odpowiadającej potrzebom kobiet. których prawa są łamane, które doświadczają przemocy. A także ograniczenie stosowania przemocy oraz zmniejszenia jej zdrowotnych i społecznych skutków. Zmiana jaką uzyskałyśmy było zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawy funkcjonowania kobiet oraz ich dzieci, które doświadczały przemocy w różnych sferach życia. Cele te zostały zrealizowane poprzez prowadzenie specjalistycznej poradni dla kobiet, w której po wstępnej diagnozie przeprowadzonej przez osobę pierwszego kontaktu były świadczone nieodpłatne indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalno-zawodowe w kontakcie bezpośrednim oraz telefonicznym i mailowym oraz zajęcia grupowe takie jak grupy wsparcia i warsztaty. Wszystko w oparciu o ośmiogodzinny , codzienny (od pon. do piątku) interwencyjny dyżur telefoniczny. W ramach naszej aktywności była również prowadzona działalność oświatowa i kulturalna.

PROJEKT: Organizacja wsparcia psychologicznego dla Uchodźczyń z Ukrainy

Projekt został zrealizowany z sukcesem, oferując wsparcie psychologiczne oraz grupową pomoc dla uchodźczyń z Ukrainy, w języku ukraińskim lub rosyjskim. Stowarzyszenie Czas Praw Kobiet skutecznie uzupełniło swoje już istniejące usługi o pomoc socjalną i prawną, dostarczając kompleksowe wsparcie.

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z doświadczeń wojny oraz traumatycznych przeżyć. Działania miały na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych usług dla uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci.

Realizacja projektu obejmowała udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego, prowadzenie grup wsparcia i integracji, a także organizację arteterapii dla kobiet i dzieci. Dodatkowo, zapewniono superwizję oraz pomoc prawna, świadczoną przez wolontariuszy.

Dzięki temu projektowi uchodźczynie z Ukrainy otrzymały wsparcie niezbędne do radzenia sobie z traumą wojenną i adaptacji do nowej rzeczywistości. Kompleksowe podejście przyczyniło się do poprawy jakości życia uczestniczek projektu oraz ich dzieci.

PROJEKT: Przeciw przemocy, cz. 1

Projekt stanowił kontynuację codziennej pracy poznańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet, w ramach której udzielano darmowego wsparcia kobietom doświadczającym przemocy. Stowarzyszenie Czas Praw Kobiet kontynuowało tę działalność, utrzymując tę samą kadrę specjalistów – pracowników i wolontariuszy – w tym samym lokalu.

Zadaniem projektu było udzielanie kompleksowej, spójnej, interwencyjnej krótko- i długoterminowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz prawnej kobietom doświadczającym przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi, w tym kobietom współuzależnionym. Dostęp do wsparcia indywidualnego i grupowego oraz warsztatów wzmacniających i edukacyjnych został zapewniony.

Projekt skupiał się na ograniczeniu zdrowotnych, psychologicznych i społecznych szkód wynikających z przemocy związanej ze spożywaniem alkoholu oraz zwiększeniu dostępności specjalistycznych usług dla kobiet i ich dzieci. W ramach działań podejmowanych w projekcie, zapewniono bezpieczeństwo kobietom doświadczającym przemocy oraz ich dzieciom i zmniejszono społeczne i psychiczne konsekwencje przemocy.

Cele szczegółowe obejmowały m.in. zapewnienie szerokiego dostępu do kompleksowej pomocy, zmniejszenie skali przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi, wzmacnianie i upodmiotowienie kobiet, podniesienie ich umiejętności komunikacyjnych i podejmowania decyzji oraz podniesienie poziomu wiedzy prawnej.

Dzięki realizacji projektu, udzielono wsparcia wielu kobietom i ich dzieciom, co przyczyniło się do poprawy ich jakości życia i stanu psychicznego oraz do zatrzymania przemocy w rodzinach. Dodatkowo, rozpowszechniono wiedzę na temat przemocy i możliwości jej zapobiegania wśród mieszkanek i mieszkańców Poznania.

PROJEKT: Masz prawo

Projekt skupiał się na upowszechnianiu i ochronie praw człowieka w kontekście kobiet poprzez różnorodne działania edukacyjne i wsparcie specjalistyczne. W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzono szereg działań, takich jak webinarów, konferencji, warsztatów oraz udzielanie darmowego, kompleksowego wsparcia prawnego, psychologicznego i zawodowego.

Cele szczegółowe:

  1. Poszanowanie praw kobiet i promowanie równości płci w różnych sferach życia społecznego.
  2. Podniesienie świadomości kobiet na temat ich praw oraz wsparcie osób doświadczających dyskryminacji.
  3. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego wsparcia prawnego, psychologicznego i zawodowego dla kobiet doświadczających przemocy.
  4. Wzmocnienie pozycji i roli kobiet w społeczeństwie poprzez edukację i wsparcie.

Działania w ramach projektu:

A) Udzielanie indywidualnych porad psychologicznych, w tym doradztwa zawodowego i coachingu oraz porad prawnych;

B) Realizacja warsztatów wsparciowo-upodmiatawiających

C) Realizacja webinarów: – zwiększających poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej jak i domowej; – prawnych mających na celu podniesienia świadomości na temat praw przysługujących kobietom.

D) przeprowadzenie konferencji dotyczącej praw kobiet (z zakresu rzecznictwa i działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw kobiet) podczas Kongresu Kobiet;

PROJEKT: Kontynuacja organizacji wsparcia psychologicznego dla Uchodźczyń z Ukrainy

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z doświadczeń wojny oraz traumatycznych przeżyć. Działania miały na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych usług dla uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci, takich jak:

-konsultacje psychologiczne

-grupy wsparcia

-warsztaty arte-terapeutyczne

PROJEKT: Budowanie aktywnej postawy dorosłych kobiet w społeczeństwie

Projekt został zrealizowany jako uzupełnienie codziennej pracy Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet w Poznaniu. Projekt miał na celu budowanie aktywnej postawy dorosłych kobiet w społeczeństwie poprzez specjalistyczne warsztaty adresowane dla mieszkanek Poznania.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Przeprowadzenie dwudniowego warsztatu „Projekt Moc” dla dorosłych mieszkanek Poznania, prowadzonego przez dwie psychoterapeutki. Warsztaty skupiały się na asertywności, budowaniu pewności siebie i stawianiu granic w różnych sferach życia.
  2. Cykl warsztatów obejmujący tematykę miłości, stresu, miednicy, asertywności i komunikacji potrzeb oraz strategii samoobrony słowami. Warsztaty te były adresowane do kobiet, które chciały zwiększyć swoje poczucie pewności siebie, zrozumieć własne ciało oraz nauczyć się skutecznie komunikować i stawiać granice.
  3. Dwudniowe warsztaty WenDo, skierowane do kobiet w celu nauki samoobrony fizycznej i psychicznej oraz budowania pewności siebie.

PROJEKT: Galeria CPK w Poznaniu 2023 i kontynuacja

Organizacja wydarzeń kulturalnych, głównie dla klientek Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet, oraz dla mieszkanek i mieszkańców Poznania. Poprzez artystyczny przekaz przybliżałyśmy działalność wspierającą kobiety i zapoznać społeczeństwo Poznania z misją Czasu Praw Kobiet, tj. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

PROJEKT: Organizacja wsparcia psychologicznego dla Uchodźczyń z Ukrainy

Organizowanie i udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego (udzielanego w języku ukraińskim lub rosyjskim) oraz prowadzenie grupy wsparcia dla uchodźczyń z Ukrainy (również w j.ukraińskim lub rosyjskim), będącym uzupełnieniem kompleksowego wsparcia: socjalnego, prawnego, jakie Stowarzyszenie Czas Praw Kobiet świadczy od początku swojej działalności. Celem projektu jest: – ograniczenie negatywnych zdrowotnych i społecznych konsekwencji wynikających z doświadczenia wojny oraz traumatycznych przeżyć z nią związanych, takich jak zagrożenie życia swojego i bliskich, konieczność ucieczki z domu i odnalezienia się w nowej rzeczywistości, – zwiększenie dostępności specjalistycznych świadczeń podejmowanych w celu poprawy jakości życia uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci. Swoje cele chcemy zrealizować poprzez : 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne. 2. Grupę wsparciowo – integracyjną 3. Arteterapię (dla kobiet i dziaci) 4. Superwizja 5. Pomoc prawna – świadczona wolontaryjnie

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR