Stanowisko Fundacji Czas Kobiet w sprawie UAP


Fundacja Czas Kobiet w Poznaniu otrzymała zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach na na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dotyczące molestowania seksualnego i niewłaściwych zachowań wykładowców wobec studentek. Fundacja Czas Kobiet, wspierając byłe studentki, które zdecydowały się przerwać milczenie, aktywnie działa na rzecz zmiany sytuacji na uczelni.

Działania Fundacji

Fundacja Czas Kobiet, zgodnie ze swoją statutową działalnością oraz na prośbę poszkodowanych absolwentek, podjęła konkretne kroki mające na celu wsparcie osób pokrzywdzonych oraz wyeliminowanie podobnych zachowań w przyszłości. Otrzymaliśmy zgłoszenia o nieprawidłowościach na UAP, na które odpowiedzieliśmy, wystosowując odpowiednie pisma do władz uczelni. W trosce o dobro poszkodowanych absolwentek i na ich wyraźną prośbę, ich dane osobowe pozostały poufne, a nasza komunikacja miała charakter wewnętrzny i poufny.

Cel działań

Celem naszych działań jest przede wszystkim wprowadzenie strukturalnych i prawnych zmian na uczelniach, które wyeliminują ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Wprowadzenie jedynie kilku zapisów etycznych nie jest wystarczającą ochroną i nie powstrzymało dotychczasowych niewłaściwych zachowań kadry. Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych procesów, które wyeliminują ze środowisk akademickich wszelkie formy nierównego traktowania i wykorzystywania pozycji.

Potrzeba zmian instytucjonalnych i społecznych

Zmiana instytucjonalna na uczelniach wyższych w Polsce jest kluczowa. Za przykład możemy postawić przyjęty Kodeks Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który jasno definiuje, jakie zachowania w sferze seksualności są niedopuszczalne, a także pełniej zapewnia anonimowość osób zgłaszających. W naszej ocenie konieczne jest ustanowienie obowiązkowych szkoleń dla wszystkich pracowników oraz studentów w zakresie zasad komunikacji oraz relacji.

Proponujemy wprowadzenie systemu bezpiecznej ankietyzacji poprzez platformy e-learningowe, przeprowadzanie wywiadów z losowo wybranymi studentami ze wszystkich kierunków, organizowanie spotkań opiekunów ze starostami oraz hospitacji.

Reforma mechanizmu wyłaniania pełnomocnika ds. równego traktowania

W naszej ocenie weryfikacji wymaga mechanizm wyłaniania osoby Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania. W swoich działaniach powinien mieć zapewnioną całkowitą niezawisłość, niezależność i realny wpływ na kadrę uniwersytetu. Z tych właśnie powodów pełnomocnik taki powinien cieszyć się zaufaniem osób studenckich. Być może pełnomocnik powinien być wybierany kadencyjnie spoza osób związanych bezpośrednio z ASP, a proces wyboru powinien obejmować udział osób studenckich.

Długoterminowe cele

Fundacja Czas Kobiet będzie kontynuować swoje działania na rzecz poprawy sytuacji na polskich uczelniach, dążąc do wprowadzenia trwałych zmian zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i społecznym. Wierzymy, że dzięki współpracy z uczelniami, studentami, pracownikami naukowymi oraz szeroką społecznością, możliwe jest stworzenie bezpiecznego i równego środowiska akademickiego dla wszystkich.

Naszym celem jest nie tylko reagowanie na bieżące problemy, ale przede wszystkim prewencja i edukacja, aby przyszłe pokolenia studentów mogły studiować w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR