REGULAMIN PRZYJMOWANIA DAROWIZN PRZEZ FUNDACJĘ CZAS KOBIET

§1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Czas Kobiet z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 24, 61-745 Poznań, wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0001037553, NIP 7792555064, REGON 525374530 (zwana dalej Fundacją), może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 4. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§2 Darowizny rzeczowe i usług

 1. Do odbioru darowizny rzeczowej lub usług, uprawnione są członkinie zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej lub usług na rzecz Fundacji, należy zgłosić pisemnie lub emailowo na adres Fundacji lub adres email: biuro@czaskobiet.org.
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu, zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją a darczyńczynią, dopiero po potwierdzeniu przez Fundację zgody na przyjęcie darowizny.
 4. Darczyńczyni jest zobowiązana do podania wartości przekazywanych rzeczy lub usług. Jeżeli darczyńczyni nie poda wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją a darczyńczynią.

§3 Darowizny pieniężne

 1. Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych, można dokonać:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji nr 90 1020 4027 0000 1402 1851 3392,
  • przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399,
  • w formie gotówkowej za pokwitowaniem wydanym przez Zarząd lub osobę upoważnioną.
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy, w tytule przelewu bankowego należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Czas Kobiet”.
 3. Fundacja jest uprawniona do dokonywania zbiórek za pośrednictwem właściwych podmiotów, takich jak zrzutka.pl czy siepomaga.pl. W takich sytuacji wpłata jest dokonywana za pośrednictwem operatora wskazanego w §3 ust. 1 pkt b).

§4 Cele statutowe Fundacji

 1. Dokonane darowizny zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 5 statutu Fundacji, celami statutowymi są:
  • działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet i konstytucyjnej zasady równego traktowania płci,
  • przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
  • przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego kobiet,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności tym prowadzącym do przemocy w rodzinie i związkach partnerskich,
  • działanie na rzecz i udzielanie pomocy kobietom, których prawa są łamane, w szczególności doświadczającym przemocy, cyberprzemocy, dyskryminacji i mobbingu,
  • działanie na rzecz i udzielanie pomocy kobietom w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne,
  • działanie na rzecz i udzielanie pomocy kobietom wykonującym pracę opiekuńczą,
  • aktywizacja zawodowa, społeczna i polityczna kobiet,
  • działalność kulturalna i edukacyjna oraz promowanie takiej działalności, w szczególności prowadzonej przez kobiety i im dedykowanej,
  • wspieranie i upowszechnianie wiedzy na temat równości kobiet i mężczyzn, feminizmu i problematyki gender.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Czas Kobiet z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 24 – dane jak wyżej.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@czaskobiet.org. oraz pisemnie na adres Fundacji.
 3. Dane osobowe dokonującej darowizny, przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy(darowizny),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych przez Fundację,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna oraz w celach archiwalnych.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Fundacją, w szczególności w zakresie działań IT.
 7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez administratora, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.
 8. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny.
 10. Na podstawie zebranych danych osobowych, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

§6

1. Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2023 r.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR